ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
(wraz z planami ewakuacyjnymi obiektu)
Nasze opracowania zgodne są z nowym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nasze instrukcje zawierają:
 • warunki ochrony przeciwpożarowej (przeznaczenie, sposób użytkowania),
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • sposoby poddawania przeglądom technicznym i konserwacyjnym sprzętu p.poż.,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcje,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników,
 • plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie, terenu przyległego, a w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zaworów gazu itp,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.