ul. Wilsona 30 lok. B5, Częstochowa

...inteligentne bezpieczeństwo

czytaj więcej

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego
(wraz z planami ewakuacyjnymi obiektu)
Nasze opracowania zgodne są z nowym Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku. (Dz.U. Nr 109 z 2010 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Nasze instrukcje zawierają:
 • warunki ochrony przeciwpożarowej (przeznaczenie, sposób użytkowania),
 • określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
 • sposoby poddawania przeglądom technicznym i konserwacyjnym sprzętu p.poż.,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcje,
 • zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla stałych użytkowników,
 • plany obiektów, obejmujące ich usytuowanie, terenu przyległego, a w szczególności:
  • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
  • odległości od obiektów sąsiadujących,
  • parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
  • występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych,
  • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach,
  • lokalizacji pomieszczeń zaklasyfikowanych do strefy zagrożenia wybuchem,
  • podziału obiektu na strefy pożarowe,
  • warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
  • miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, zaworów gazu itp,
  • wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych,
  • hydrantów zewnętrznych oraz źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
  • dróg pożarowych z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.
Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

czytaj więcej

System sygnalizacji pożaru

Nasza firma świadczy usługi przeglądu i konserwacji Systemu Sygnalizacji Pożaru. Zapraszamy zapoznania się z ofertą firmy oraz kontaktu z nami. Oferujemy profesjonalną usługę w atrakcyjnej cenie.

System sygnalizacji pożaru służy do wczesnego wykrycia zagrożenia pożarowego w obiekcie, powiadomienia o zaistniałym zdarzeniu personelu oraz osób znajdujących się w obiekcie przy równoczesnym wysterowaniu sygnału do punktu monitoringu sygnałów alarmowych. Ten powiadamia Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu. System sygnalizacji pożaru SSP nazywany jest często również jako System Alarmu Pożarowego SAP. Systemy w niewielkich obiektach mogą mieć małą ilość funkcji, jest jednak możliwość ich rozbudowy i wysterowanie zewnętrznych urządzeń np. drzwi i bram przeciwpożarowych, klap dymowych, wentylatorów oddymiających, stałych urządzeń gaśniczych i wielu innych.

 

Obowiązek posiadania systemu sygnalizacji pożaru spoczywa na:

 • budynkach handlowych lub wystawowych – jednokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 5000 m2 i wielokondygnacyjnych o powierzchni powyżej 2500 m2,
 • teatrach mających powyżej 300 miejsc i kinach powyżej 600 miejsc, lokalach gastronomicznych powyżej 300 miejsc, salach widowiskowych i sportowych powyżej 1500 miejsc,
 • szpitalach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej oraz ośrodkach rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych mających powyżej 100 łóżek,
 • szpitalach i sanatoriach powyżej 200 łóżek w budynku,
 • zakładach pracy zatrudniających powyżej 100 osób niepełnosprawnych w budynku,
 • budynkach użyteczności publicznej wysokich i wysokościowych,
 • budynkach zamieszkania zbiorowego, w których czas pobytu tych samych osób przekracza trzy dni posiadających powyżej 200 miejsc oraz innych budynkach zamieszkania zbiorowego o liczbie miejsc noclegowych powyżej 50 zgodnie z ustawą,
 • archiwach, muzeach, zabytkach budowlanych, ośrodkach elektronicznego przechowywania danych, centrach telefonicznych,
 • garażach podziemnych powyżej 1500m2 lub posiadających więcej niże jedną kondygnację podziemną,
 • stacjach metra, kolei podziemnych,
 • portach i dworcach, gdzie jednocześnie przebywa powyżej 500 osób,
 • bankach, w których sala operacyjna ma powierzchnię powyżej 500 m2,
 • bibliotekach, których zbiory w całości lub w części tworzą narodowy zasób biblioteczny.

System sygnalizacji pożaru musi działać prawidłowo i być we właściwy sposób konserwowany. Producenci wymagają aby każdy element systemu był konserwowany przez uprawniony personel co najmniej raz w roku. Należy jednak wspomnieć, że zaleca się aby ta konserwacja była wykonywana raz na kwartał po 25% składu systemu. Takie zalecenie powoduje, że przy każdorazowym przeglądzie, konserwator weryfikuje sprawność działania Centrali Systemu Sygnalizacji Pożaru.

System sygnalizacji pożaru

czytaj więcej

System oddymiania

Utrzymanie wolnych od dymu dróg ewakuacyjnych i ratunkowych, szczególnie klatek schodowych jest nieodzownym warunkiem umożliwienia ewakuacji ludzi i prowadzenia akcji gaśniczej przez straż pożarną. Klatki schodowe i korytarze nie są strefami ogniowymi, ale mogą z nimi graniczyć. Mechaniczne oddymianie wytwarza podciśnienie w oddymianych strefach i może spowodować przepływ dymu przez drogi ewakuacji a tym samym je odciąć. Naturalne oddymianie może być nieskuteczne przy niskich temperaturach dymu. Z tych powodów drogi ucieczki i ratunku muszą być obsługiwane przez wentylatory nawiewne dla utrzymania na nich ciśnienia większego niż w strefach pożarowych tak by uniemożliwić ich zadymienie.

system oddymiania

czytaj więcej

Szkolenie z pierwszej pomocy

Wizerunkiem twojej firmy są jej pracownicy. Jakość ich pracy, zaangażowanie i kompetencje budują Twój sukces na rynku. Stabilność, rozwój a przede wszystkim bezpieczeństwo prowadzonej działalności, możesz rozwinąć poprzez fundamentalny element, jakim będzie szkolenie z pierwszej pomocy.

Specjalnie dla Twojej firmy przygotujemy zakładową grupę ratowniczą, która w sytuacji zagrożenia będzie potrafiła sprawnie współpracować ze sobą i wzajemnie ratować to co najcenniejsze – życie. Dzięki naszym szkoleniom wypadek w zakładzie pracy będzie opanowany przez wyszkolony i kompetentny zespół, wyposażony nie tylko w wiedzę i umiejętności, lecz i najwyższej jakości sprzęt ratunkowy.

szkolenie z pierwszej pomocy

czytaj więcej

Audyt przeciwpożarowy budynku

Audyt PPOŻ, czyli audyt z zakresu ochrony przeciwpożarowej polega na analizie istniejącego w budynku stanu bezpieczeństwa pożarowego oraz ocenie zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi.

Przepisy nakładają mnóstwo zadań i obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Aby je wszystkie spełnić, niezbędna jest pomoc profesjonalistów z danej branży. W tym celu skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości, dodatkowo chroniąc przed konsekwencjami prawnymi.

Zakres audytu z zakresu ochrony przeciwpożarowej budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

 • warunków ochrony przeciwpożarowej,
 • wyposażenia w podstawowy sprzęt przeciwpożarowy,
 • oznakowania obiektu w znaki ochrony przeciwpożarowej,
 • warunków ewakuacji w obiekcie,
 • procedur postępowania w sytuacji wystąpienia pożaru bądź innego zagrożenia w obiekcie,
 • ważności szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • odległości od budynków sąsiadujących,
 • umiejscowienia hydrantów i zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru,
  dróg pożarowych i bram wjazdowych,
 • dokumentacji przeciwpożarowej,
 • regularności ćwiczeń ewakuacyjnych na wypadek pożaru.
audyt przeciwpożarowy budynku

czytaj więcej

Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

czytaj więcej

Plany ewakuacyjne

Wykonujemy plany ewakuacji w postaci rzutów każdej kondygnacji zawierających m.in.

 • rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego m.in gaśnic, koców gaśniczych,
 • rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi m.in. hydranty, ręczne ostrzegacze pożarowe, uruchamianie klap dymowych,
 • kierunki ewakuacji oraz rozmieszczenie wyjść ewakuacyjnych z obiektu,
 • zaznaczenie miejsca, w którym się znajdujemy,
 • nazwy poszczególnych pomieszczeń,
 • ustalone miejsce koncentracji.

Plan ewakuacji wykonywany jest zazwyczaj w postaci wydrukowanej i za-laminowanej planszy w formacie A4 lub A3. Na życzenie dostarczamy wersję elektroniczną planu ewakuacji.

Plany ewakuacyjne

czytaj więcej

Hydranty i gaśnice

Okresowy przegląd gaśnic

Jakie budynki muszą być wyposażone w gaśnice?

W gaśnice spełniające wymagania Polskich norm musi być wyposażony każdy budynek użyteczności publicznej, budynek produkcyjny, magazynowy, inwentarski oraz plac składowy. Zgodnie z przepisami jedna jednostka środka gaśniczego powinna przypadać na:

 • każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym w budynku (lub jego części) zakwalifikowanym do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III i ZL V,
 • w budynku produkcyjnym i magazynowym o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2
 • w budynkach, w których znajdują się pomieszczenia zagrożone wybuchem.
 • w pozostałych nie wymienionych wyżej budynkach „jedna jednostka” powinna przypaść na każde 300 m2 chronionej strefy.

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopad 1992 roku ( z późniejszymi zmianami ) par. 15.1.i 2.obsługą sprzętu gaśniczego należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją obsługi ustaloną przez producentów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa urządzenia gaśnicze winny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz na rok. A remont gaśnicy wymagany jest raz na 5 lat lub po stwierdzeniu użycia lub uszkodzenia gaśnicy.

Potwierdzeniem wykonania prac przez naszego serwisanta  jest:

 • protokół z przeglądu podręcznego sprzętu gaśniczego
 • kontrolka z terminem następnego przeglądu / remontu

Legalizację gaśnic wykonujemy na terenie obiektu klienta. W przypadku, gdy gaśnica wymaga remontu zabieramy ją do naszego serwisu, a na czas naprawy zapewniamy gaśnice zastępcze.

 

Pomiary, przegląd i kontrola hydrantów

gaśnice i hydranty